Algemene Voorwaarden SPORT•GOUDA B.V. voor de terbeschikkingstelling van binnensportaccommodaties (zwembaden, gymnastiekzalen, sportzalen) 

Versie mei 2023

 

SPORT•GOUDA BV

Tobbepad 4

2803 WH GOUDA

0182-590924

verhuur@sportpuntgouda.nl

 

INHOUDSOPGAVE

A       ALGEMEEN DEEL                                                                                                                          

 1. Algemene bepalingen
 2. Criteria terbeschikkingstelling
 3. Totstandkoming van de gebruiksovereenkomst
 4. Annuleren/wijzigen van de gebruiksovereenkomst                                                           
 5. Beëindiging van de gebruiksovereenkomst
 6. Huurprijs en betalingsvoorschriften
 7. Aansprakelijkheid, schade en schoonmaak
 8. Gebruik en omvang van de sportaccommodatie
 9. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
 10. Huisregels
 11. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten       
 12. Toezicht                                    
 13. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huisregels en aanwijzingen
 14. Vergunningen en ontheffingen
 15. Horecaruimten                                                                       
 16. Veiligheid en calamiteiten
 17. Hygiëne
 18. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen

 

B        ZWEMBADEN                                                                                                                                 

 

C       SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN                                                    

 

D       SLEUTELGEBRUIK                                                                                                                           

Bijlage 1          Huisregels                                                                                                                             

  

Algemene Voorwaarden SPORT•GOUDA

voor de terbeschikkingstelling van binnensportaccommodaties

 

 

A       ALGEMEEN DEEL

1        Algemene bepalingen

1.1       De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke gebruiksovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.

1.2       Op het gebruik van de sportaccommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.

1.3       De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.

1.4       In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

1.5       Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportaccommodatie is gelegen.

 

2        Criteria terbeschikkingstelling

2.1       De volgorde welke gehanteerd wordt bij de toekenning van (ruimte in) accommodaties luidt:

 • voor de gymzalen en sportzalen geldt: scholen worden als eerste ingepland en hebben tijdens de schooluren voorrang op iedereen. Anderen kunnen worden verzocht om ruimte te maken in de accommodatie, indien de inzet volgens wettelijke normen dat vereist;
 • sportgebruik gaat voor ander gebruik;
 • gebruikers uit de gemeente Gouda gaan voor gebruikers van buiten Gouda;
 • voor de zaalaccommodaties geldt: specifieke zaalsporten gaan voor ander sportgebruik;
 • jeugd, chronisch zieken en gehandicapten hebben voorrang bij voor hen gunstige tijdstippen;
 • het aantal toegewezen uren staat in relatie tot het aantal zaalsportende leden;
 • de grootte van de toegewezen ruimte staat in relatie tot het aantal gebruikers van de accommodatie.

 

3        Totstandkoming van de gebruiksovereenkomst

3.1       De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan (volwassene) huurder een sportaccommodatie ter beschikking stelt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende gebruiksovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele terbeschikkingstelling) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie met bevestiging hiervan door de verhuurder, welke is ondertekend door de huurder en geretourneerd aan de verhuurder.

3.2       Huurder kan zelf via de website van SPORT•GOUDA (webreserveren) een éénmalige reservering maken voor de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie. Hierin wordt vermeld: de gewenste (deel) sportaccommodatie, de gewenste huurtijden, huurdatum en/of huurperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport. Verhuurder vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen sportaccommodatie of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot de sportaccommodatie behoort, de huurtijden, de huurdatum en/of huurperiode, de aard van het gebruik en/of de tak van sport, het huurtarief, de betalingsregeling en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

 

4        Annuleren/wijzigen van de gebruiksovereenkomst

4.1        Bij annulering van de gebruiksovereenkomst uiterlijk 28 dagen vóór de datum van de reservering worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

4.2        Bij annulering van de gebruiksoveeenkomst binnen 28 dagen vóór de datum van de reservering zijn annuleringskosten verschuldigd:

 • Annuleringen binnen 7 dagen vooraf: 100% annuleringskosten;
 • Annuleringen binnen 8 tot 14 dagen vooraf: 75% annuleringskosten;
 • Annuleringen binnen 15 tot 21 dagen vooraf: 50% annuleringskosten;
 • Annuleringen binnen 22 tot en met 28 dagen vooraf: 25% annuleringskosten.

4.3        Elke annulering is pas van kracht nadat daarvan een schriftelijke bevestiging c.q. e-mail van SPORT•GOUDA is ontvangen.

4.4        Bij elke wijziging in de gebruiksovereenkomst wordt € 10,00 in rekening gebracht.

4.5       Verhuurder heeft het recht om incidenteel (maximaal vier keer per jaar) een accommodatie of deel daarvan voor eigen gebruik op te eisen op momenten dat die volgens de gebruiksovereenkomst ter beschikking staat aan huurder. Verhuurder zal zich inspannen om vervangende ruimte op die momenten aan te bieden.

4.6       In geval van calamiteiten, door verhuurder vast te stellen, kan de overeenkomst en het gebruik worden opgeschort tot nader order. Een besluit hiertoe wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gesteld aan huurder. In voorkomend geval wordt een evenredig deel van de huursom op de totale terbeschikkingstelling in mindering gebracht.

 

5        Beëindiging van de gebruiksovereenkomst

5.1       De gebruiksovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt (bij kortdurende terbeschikkingstelling) voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.

5.2       Na afloop van de gebruiksovereenkomst levert de huurder de sportaccommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.

5.3       In het geval dat huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal huurder, na ter zake door verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 8 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15% van het openstaande bedrag.

 

6        Huurprijs en betalingsvoorschriften

6.1       De huurprijs voor de sportaccommodatie wordt jaarlijks door de verhuurder vastgesteld.

6.2       De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

6.3       In geval van incidentele terbeschikkingstelling dient de huurprijs direct na het aangaan van de overeenkomst en voorafgaand aan het gebruik te worden voldaan.

6.4       De verhuurder is gerechtigd bij aanvang van de gebruiksovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder. Deze waarborgsom kan door de verhuurder worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder uit hoofde van de gebruiksovereenkomst. De huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

6.5       Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente verschuldigd.

 

7        Aansprakelijkheid, schade en schoonmaak

7.1       De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de sportaccommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot de sportaccommodatie heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

7.2       De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst.

7.3       Ingeval de sportaccommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de sportaccommodatie waarvan huurder verstoken zal zijn.

7.4       De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de sportaccommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de sportaccommodatie gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

7.5       Huurder dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Met het tekenen van de voorwaarden verklaart huurder verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

7.6       Huurder is verplicht alle schade binnen 24 uur schriftelijk te melden bij verhuurder via e-mail verhuur@sportpuntgouda.nl. Huurder wordt door ingebruikname van de sportaccommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikname.

7.7       In het geval dat huurder alarm veroorzaakt, waarbij kosten worden gemaakt die voorkomen konden worden, zal verhuurder deze kosten verhalen op huurder.

7.8       Indien de sportaccommodatie (inclusief kleedkamers) niet in dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik, ontvangt huurder per keer een rekening van verhuurder voor de gemaakte schoonmaakkosten.

 

8        Gebruik en omvang van de sportaccommodatie

8.1       De sportaccommodatie zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de gebruiksovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.

8.2       Het is huurder niet toegestaan de sportaccommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.

8.3       Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de sportaccommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de terbeschikkingstelling zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de gebruiksovereenkomst door huurder ongedaan te zijn gemaakt.

8.4       Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem terbeschikkinggestelde ruimten van de sportaccommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de sportaccommodatie of het gebouw of het complex waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de sportaccommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden.

8.5       De sportaccommodatie wordt ter beschikking gesteld inclusief de aanwezige inventaris, sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.6       Voor zover de sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld inclusief de in artikel 8.5 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.

8.7       Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 8.5 genoemde zaken uit of van de sportaccommodatie te verwijderen en/of buiten de sportaccommodatie te gebruiken.

8.8       Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.

8.9       Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.

8.10      Huurder mag bij het gebruik van de sportaccommodatie geen hinder of (geluids)overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

8.11      Verhuurder kan huurder de toegang tot de sportaccommodatie weigeren indien huurder op het moment dat deze de sportaccommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de gebruiksovereenkomst en de uit de gebruiksovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

 

9        Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

9.1       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie:

 • handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de sportaccommodatie kan ontstaan;
 • milieu gevaarlijke zaken, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • te roken;
 • soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven;
 • eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de sportaccommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
 • vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de gebruiksovereenkomst is aangegeven;
 • kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de sportaccommodatie, de inventaris of zich in de sportaccommodatie bevindende personen;
 • gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
 • nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
 • rijwielen en andere vervoermiddelen in of op de sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
 • huisdieren tot de sportaccommodatie toe te laten, met uitzondering van blindengeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.

9.2       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:

 • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
 • glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
 • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
 • muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
 • toeschouwers toe te laten;
 • entreegelden te heffen.

9.3       Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 9.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

9.4       Verhuurder is bevoegd de in artikel 9.1 en artikel 9.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de sportaccommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen. Bij overtreding van artikel 9.1 en/of artikel 9.2 verbeurt huurder een boete van € 500,00 onverminderd het recht van huurder de in artikel 9.1 genoemde zaken direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen.

9.5       De in artikel 9.4 genoemde boete is steeds verschuldigd door het enkele feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de verhuurder zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep op verrekening van de zijde van huurder zal zijn toegelaten.

 

10      Huisregels

10.1      Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de sportaccommodatie en zich te houden aan de huisregels die als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht.

10.2      Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huisregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval verhuurder huurder direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huisregels. Door het aangaan van de gebruiksovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met genoemde huisregels.

 

11      Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten

11.1      Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.

11.2      Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

 

12      Toezicht

12.1      Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 8, 9 en 10 en 11 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de gebruiksovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de sportaccommodatie te betreden.

12.2      Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig EHBSO certificaat en minimaal een geldig EHBO diploma en een geldig diploma BHV/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van verhuurder te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften. Een kopie van de geldige diploma’s/certificaten van de toezichthouders worden jaarlijks aan verhuurder overhandigd.

Huurder zorgt ervoor dat er in de sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de sportaccommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt minimaal over een geldig EHBSO certificaat.

Bij aanwezigheid van een beheerder van SPORT•GOUDA hoeven de toezichthouder(s) van de huurder van de sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen niet in het bezit te zijn van BHV/AED.

12.3      Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige deel opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huisregels.

12.4      Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 12.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 12.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.

12.5      Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de sportaccommodatie te betreden, worden niet eerder tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de in artikel 12.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. Deze toezichthouder verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle gebruikers de sportaccommodatie hebben verlaten.

12.6      Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze algemene voorwaarden) genoemde op huurder en door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

 

13      Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huisregels en aanwijzingen

13.1      Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen de in de artikelen 8, 9, en 10 en 11 genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de sportaccommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen.

13.2      Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 8, 9, 10 en 11 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 11 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

 

14      Vergunningen en ontheffingen

14.1      Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist. In dat geval stelt huurder zelf een op het evenement gericht inrichtingsplan van de sportaccommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op. Huurder zorgt ervoor dat:

 • verhuurder tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie in het bezit wordt gesteld van een kopie van de in artikel 14 genoemde vergunningen en ontheffingen;
 • het inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd.

14.2      Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de sportaccommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.

14.3      De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.

14.4      Voor zover de in artikel 14.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.

14.5      Huurder is verplicht de sportaccommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.

14.6      Indien huurder de in artikel 14.1, 14.3, 14.4 en 14.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.

14.7      Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 14.1, 14.3, 14.4 en 14.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.

14.8      Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

 

15      Horecaruimten

15.1      Indien tot de sportaccommodatie behorende horecaruimten ter beschikking worden gesteld en overeengekomen is dat huurder in de betreffende ruimten horeca-activiteiten zal verrichten, dient huurder, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van huurder te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste ‘Verklaring Sociale Hygiëne’.

15.2      Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie verstrekt huurder verhuurder een kopie van genoemde verklaring.

15.3      Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen, die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 15.1 verplichting niet is nagekomen, te voldoen.

15.4      Indien huurder de in artikel 15.1 en artikel 15.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik van de horecaruimten stil te leggen of te beëindigen.

15.5      Een eventuele intrekking van de in artikel 15.1 genoemde verklaring dan wel het vertrek van personen die over genoemde verklaring beschikken gedurende de duur van de gebruiksovereenkomst zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

 

16      Veiligheid en calamiteiten

16.1      Verhuurder zorgt ervoor dat de sportaccommodatie deugdelijk wordt onderhouden en de sportaccommodatie voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor de sportaccommodatie is en stelt huurder op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.

16.2      Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de sportaccommodatie moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.

16.3      Huurder zorgt ervoor dat ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de sportaccommodatie en/of de in de sportaccommodatie aanwezige inventaris worden gemeld aan SPORT•GOUDA via e-mailadres verhuur@sportpuntgouda.nl. Noodsituaties buiten kantoortijden dienen te allen tijde te worden gemeld bij de calamiteitendienst van SPORT•GOUDA, 24/7 bereikbaar op nummer 0182-547060.

16.4      Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten te melden bij verhuurder.

16.5      Huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door verhuurder te organiseren ontruimingsoefeningen.

16.6      Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in de sportaccommodatie te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van de sportaccommodatie c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.

16.7      Huurder zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van de sportaccommodatie. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist.

 

17      Hygiëne

17.1      Na elk gebruik draagt huurder zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten, het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n) en in geval van de terbeschikkingstelling van zwembaden het opruimen en het droogtrekken van de doucheruimte(n), gangpaden en kleedruimte(n).

17.2      Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de dienstdoende beheerder of aan de medewerkers van de verhuurafdeling door middel van het versturen van een e-mail naar verhuur@sportpuntgouda.nl.

17.3      Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de sportaccommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers van de zwemactiviteiten.

 

18      Gebruik

18.1      In de zwemzaal of op de sportvloeren van de sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten en slippers of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten.

18.2      Het gebruik van zelf meegebrachte sportattributen, zoals ballen, duikflessen, kano’s en vinnen, is alleen toegestaan in overleg met verhuurder. Deze attributen dienen zorgvuldig en volgens de aanwijzingen van verhuurder te worden gebruikt.

18.3      De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.

18.4      Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de activiteiten en eventuele bezoekers de accommodatie hebben verlaten.

18.5      Na elk gebruik zorgt huurder voor het sluiten van de ramen en deuren van de sportaccommodatie en het uitschakelen van lichtpunten (N.B. hierbij is uitgegaan van de aanwezigheid van een beheerder zijdens verhuurder, die bijvoorbeeld aanvullende handelingen verricht, zoals het sluiten van centrale toegangsdeuren en hekken (afhankelijk van de situatie ter plaatse) en het uitschakelen van water en elektra, technische installaties en het inschakelen van alarminstallaties).

18.6      Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de sportaccommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, komen voor rekening van huurder.

 

19      Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen

19.1      Verhuurder zorgt er voor dat de in de sportaccommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

19.2      Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt verhuurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

19.3      Zo nodig verstrekt verhuurder huurder de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.

19.4      Huurder dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.

19.5      In aansluiting op het bepaalde in artikel 8.5 en 8.6 worden sport- en speeltoestellen en -sportmaterialen, overeenkomstig de door verhuurder gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie.

19.6      Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 19.4 of artikel 19.5 is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van huurder en/of door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen.

 

B        ZWEMBADEN

 

 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
  • Verhuurder heeft als taak te waken over de gezondheid en de veiligheid van huurder alsmede de door of vanwege huurder toegelaten personen (zowel zwemmend als niet-zwemmend). Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van het zwembad en zorgt er voor dat het zwembad, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor zwembaden geldende wettelijke voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ) en de wetgeving die daarvoor in de plaats komt. De voorschriften van de WHVBZ en de BHVBZ, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de algemene hygiëne en veiligheid in een badinrichting of zwemgelegenheid, liggen ter inzage in het zwembad.
  • Voor zover sprake is van een wedstrijdaccommodatie zorgt verhuurder ervoor dat het zwembad voldoet aan de geldende normen van NOC*NSF en het Instituut voor sportaccommodaties.

 

 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
 • Huurder zorgt ervoor dat er in de sportaccommodatie, buiten de reguliere openingstijden, tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in het zwembad aanwezige personen en voldoet aan het gestelde in artikel 12.
 • Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in Deel B, artikel 1.1 genoemde voorschriften. Daarnaast dient huurder de personalia van de toezichthouders van huurder tenminste vijf dagen voor aanvang van het gebruik aan verhuurder te hebben doorgegeven.
 • De toezichthouders bij de zwembaden hebben met goed gevolg deelgenomen aan een jaarlijkse zwemtest. Het diploma Zwemmend Redden (ZRZ), KNBRD-A en landelijk erkende certificaten op het gebied van lifeguard, begeleider recreatieve zwemactiviteiten, CIOS met aantekening zwemmen, ALO, zwemleider A, zwemleider B, Toezichthouder NOB en eventueel het certificaat lesgever Zwem-ABC (water safety inspector) zijn aanvullende diploma’s waarvan minimaal één diploma verplicht is. Voor allen geldt dat het diploma/certificaat geldig moet zijn.
 • Die personen die belast zijn met toezichthoudende taken moeten voldoen aan de volgende eisen:
 • Minimaal 18 jaar
 • Aantoonbare zwemvaardigheid om iemand uit het diepste deel van het bad te halen en de beheersing van de daarvoor benodigde reddings- en vervoersgrepen. Deze vaardigheid en beheersing moet 2 maal per jaar worden getoest.
  • Tijdens het tijdstip dat uw vereniging gebruik maakt van ons zwembad is het verplicht dat één van de gediplomeerde personen voor aanvang van het verenigingsuur een handtekening plaatst op de handtekeningenlijst voor de verenigingen. Op deze manier weet SPORT•GOUDA dat de juiste verantwoordelijke aanwezig is.
  • Indien dit niet het geval is, kunt u in overleg met onze coördinator zwembad een medewerker inhuren van het Groenhovenbad voor het toezicht. Indien u geen gekwalificeerde toezichthouders kunt inzetten, kunt u geen gebruik maken van het zwembad.
  • Voor zover huurder een onderwijsinstelling is en de sportaccommodatie wordt gebruikt voor schoolzwemmen, dient huurder zich bovendien te houden aan het Protocol Veilig Schoolzwemmen van Vereniging Sport en Gemeenten.
  • Voor zover huurder de sportaccommodatie gebruikt voor zwemlessen zorgt huurder ervoor dat naast voornoemde toezichthouder tenminste één gediplomeerde zweminstructeur aanwezig is, die in het bezit dient te zijn van de door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval lesgever Zwem-ABC (water safety inspector) of vergelijkbare, erkende diploma’s of certificaten.

Algemeen Deel A, artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op genoemde zweminstructeur.

2.5       Voor zover van toepassing dient huurder zich te houden aan de specifieke veiligheidseisen die gelden bij het gebruik van elektrische apparatuur in natte ruimten.

 • Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
 • de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan en bezoekers van de zwemactiviteiten, zowel bij de plaats van vertrek als bij het zwembad;
 • de toelating van de deelnemers aan de zwemactiviteiten. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van personen die niet kunnen zwemmen;
 • voldoende begeleiding bij het zwemmen;
 • het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
 • (indien van toepassing) het overdragen van de leerlingen aan de zweminstructeurs;
 • het douchen vóór en na het zwemmen;
 • het opruimen van de perrons van de zwembaden.

2.7        Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de zwemactiviteiten en de namen van de deelnemers, alsmede eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt huurder verhuurder op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

 

 1. Overig

3.1       Op de terbeschikkingstelling van zwembaden en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Algemeen Deel A van toepassing.

3.2       Voor zover de voorwaarden in Deel B afwijken van Algemeen Deel A zijn de voorwaarden van Deel B van toepassing.

 

C       SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN

 

 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
  • Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de sportaccommodatie en zorgt er voor dat de sportaccommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, sportzalen respectievelijk gymnastieklokalen geldende wettelijke voorschriften.
  • Voor zover sprake is van een wedstrijdaccommodatie zorgt verhuurder ervoor dat de sportaccommodatie voldoet aan de geldende normen van NOC*NSF.

 

 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder

2.1       Huurder dient zich te houden aan de in onderhavige deel en in Algemeen Deel A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huisregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.

2.2       Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):

 • de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
 • de toelating van genoemde personen tot de sportaccommodatie;
 • voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
 • het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
 • het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding;
 • het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.

2.3       Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers. Huurder houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt huurder verhuurder op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

 

 1. Overig

3.1       Op de terbeschikkingstelling van sporthallen, sportzalen en gymnastiekzalen en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Algemeen Deel A van toepassing.

3.2       Voor zover de voorwaarden in Deel C afwijken van Algemeen Deel A zijn de voorwaarden van Deel C van toepassing.

 

D       SLEUTELGEBRUIK

 

 1. Gebruik
  • Bij sleutelgebruik, waarbij de sportaccommodatie aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van verhuurder aanwezig is, wordt huurder tegen betaling van een borgsom in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de sportaccommodatie. Voor de ontvangst van deze sleutel(s) dient een borgbon te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.
  • Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade.
  • Na de beëindiging van de gebruiksovereenkomst dient huurder de verstrekte sleutel(s) en de borgbon binnen één werkweek bij verhuurder in te leveren, waarna de borgsom zal worden terugbetaald.

 

 1. Toezicht en veiligheid
 • Huurder is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de sportaccommodatie.
 • Huurder ziet toe op de naleving van alle in Algemeen Deel A, Deel B en Deel C opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huisregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Algemeen Deel A, artikel 12 en 16 en de in Deel B en Deel C opgenomen bepalingen.
 • Voor zover sport- en speeltoestellen en sportmaterialen ter beschikking worden gesteld en gedurende het gebruik gebreken aan genoemde toestellen en materialen ontstaan, die een (veilig) gebruik van genoemde toestellen en attributen verhinderen, zorgt huurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat de betreffende toestellen en attributen buiten gebruik zijn en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

 

 1. Overig

4.1       Op het sleutelgebruik zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Algemeen Deel A, Deel B en Deel C van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op sleutelgebruik verzet.

4.2       Voor zover de voorwaarden in Algemeen Deel A, Deel B en Deel C afwijken van Deel D zijn de voorwaarden van Deel D van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden SPORT•GOUDA BV voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties (zwembaden, gymnastiekzalen, sportzalen) vastgesteld d.d. 15 juni 2017.

 

 

Bijlage 1          Huisregels

Algemeen

 • De ruimten in de Sportaccommodatie mogen alleen worden gebruikt op die tijden en perioden waarvoor toestemming is verkregen.
 • SPORT•GOUDA is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Bij het niet opvolgen van de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de Sportaccommodatie, de huisregels, het niet opvolgen van de instructies van het personeel en/of bij misdragingen, wordt de toegang tot de Sportaccommodatie ontzegd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • Bij diefstal, fraude, handtastelijkheden of zedendelict wordt de politie in kennis gebracht.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem.
 • Ouders en/of verzorgers dragen te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over hun kind(eren).
 • Roken, inclusief e-smoken, is niet toegestaan met uitzondering van de ligweide op het buitenterrein van het zwembad.
 • Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan in het restaurant en het natte terras in het zwembad.
 • Het gebruik van glaswerk en alcoholhoudende dranken is in alle ruimten van de Sportaccommodatie (exclusief het restaurant) niet toegestaan.
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. SPORT•GOUDA kan bij twijfel om een legitimatiebewijs vragen.
 • Het gebruik van en de handel in (soft)drugs is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat u onder invloed bent van drank of drugs, wordt u de toegang tot de Sportaccommodatie ontzegd.
 • Het is verboden om in het bezit te zijn van vuurwapens/steekwapens.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.

 

Zwembad

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en/of onvoldoende zwemvaardig zijn toegestaan mits met zwemvleugeltjes/drijfmiddelen en onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid en mee het water in gaat. Kinderen zonder diploma mogen niet in het wedstrijdbad de Tobbe. Maximaal twee kinderen per volwassene.
 • Kinderen die niet kunnen zwemmen mogen niet alleen gelaten worden door ouders/begeleiders.
 • Kinderen tot 7 jaar, kinderen zonder zwemdiploma en epilepsiepatiënten hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een volwassene (maximaal twee kinderen per volwassene).
 • Duiken bij een waterdiepte van minder dan 1,40 meter is verboden.
 • Lees voor gebruik van de waterglijbaan de bijbehorende instructies op het bord.
 • Hardlopen op de perrons, het gooien met harde ballen en het elkaar in het water duwen zijn niet toegestaan.
 • Het met straatschoeisel betreden van de zwemzalen en de schone voetengang is niet toegestaan.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn er zowel op het buitenterrein als binnen het zwembad camera’s geplaatst.
 • Het gebruik van camera’s filmtoestellen, etc. is in de kleedruimtes niet toegestaan.

 

Sporthal

 • Het betreden van de sportvloer met schoenen die zwart afgeven, dan wel met straatschoeisel, is niet toegestaan.

 

Klimwand

 • De klimwand mag uitsluitend worden gebruikt met toestemming van het personeel.
 • Een gebruiker die niet in het bezit is van een geldig klimvaardigheidsbewijs dient bij de receptie voor het gebruik een verklaring te ondertekenen.
 • De beheerder mag iedereen die zich niet verantwoordelijk ten opzichte van zichzelf en/of anderen gedraagt, dan wel de indruk geeft niet te beschikken over voldoende zekering- en/of klimvaardigheden, de toegang tot de klimwand ontzeggen.